Roche 11666975001 HA肽

Roche 11666975001 HA肽
Roche/罗氏的生命科学部门提供了产品品种涉及生化试剂, 化学试剂, 氨基酸, 抗生素, 蛋白质, 酶和辅酶, 底物, 抑制剂, 生物活性小分子, MagNA Pure系统, LightCycler系统, 抗体, 试剂盒等;

Roche 11666975001 HA肽
货号:11666975001
规格:5 mg
产品名称:HA肽
品牌:Roche/罗氏
交货周期:1周内