Roche 11086090001 钙蛋白酶抑制剂I

Roche 11086090001 钙蛋白酶抑制剂I
Roche/罗氏的生命科学部门提供了产品品种涉及生化试剂, 化学试剂, 氨基酸, 抗生素, 蛋白质, 酶和辅酶, 底物, 抑制剂, 生物活性小分子, MagNA Pure系统, LightCycler系统, 抗体, 试剂盒等;

Roche 11086090001 钙蛋白酶抑制剂I
货号:11086090001
规格:25MG
产品名称:钙蛋白酶抑制剂I
品牌:Roche/罗氏
交货周期:1周内