Roche 10799009001 T4 DNA 连接酶

Roche 10799009001 T4 DNA 连接酶
Roche/罗氏的生命科学部门提供了产品品种涉及生化试剂, 化学试剂, 氨基酸, 抗生素, 蛋白质, 酶和辅酶, 底物, 抑制剂, 生物活性小分子, MagNA Pure系统, LightCycler系统, 抗体, 试剂盒等;

Roche 10799009001 T4 DNA 连接酶
货号:10799009001
规格:500units
产品名称:T4 DNA 连接酶
品牌:Roche/罗氏
交货周期:1周内