DBCO PEG,二苯基环辛炔PEG

DBCO PEG,二苯基环辛炔PEG

DBCO-PEG-COOH, Dibenzocycolctyne-PEG-Acid  二苯并环辛炔-聚乙二醇-羧基

DBCO-PEG-COOH

DBCO-PEG-COOH, Dibenzocycolctyne-PEG-Acid, 二苯并环辛炔-聚乙二醇-羧基

DBCO-PEG-SH, Dibenzocycolctyne-PEG-Thiol  二苯并环辛炔-聚乙二醇-巯基

DBCO-PEG-SH, Dibenzocycolctyne-PEG-Thiol, 二苯并环辛炔-聚乙二醇-巯基

DBCO-PEG-SH

DBCO-PEG-Biotin, Dibenzocycolctyne-PEG-Biotin  二苯并环辛炔-聚乙二醇-生物素

DBCO-PEG-Biotin

DBCO-PEG-Biotin, Dibenzocycolctyne-PEG-Biotin, 二苯并环辛炔-聚乙二醇-生物素

DBCO-PEG-NHS, DBCO-PEG-SC, Dibenzocycolctyne-PEG-NHS  二苯并环辛炔-聚乙二醇-活性酯

DBCO-PEG-NHS

DBCO-PEG-NHS, DBCO-PEG-SC, Dibenzocycolctyne-PEG-NHS, 二苯并环辛炔-聚乙二醇-活性酯

DBCO-PEG-Mal, Dibenzocycolctyne-PEG-Maleimide  二苯并环辛炔-聚乙二醇-马来酰亚胺

DBCO-PEG-Mal

DBCO-PEG-Mal, Dibenzocycolctyne-PEG-Maleimide, 二苯并环辛炔-聚乙二醇-马来酰亚胺

DBCO-PEG-DBCO, Dibenzocycolctyne-PEG-Dibenzocycolctyne  α,ω-二(二苯并环辛炔基)聚乙二醇

DBCO-PEG-DBCO

DBCO-PEG-DBCO, Dibenzocycolctyne-PEG-Dibenzocycolctyne, α,ω-二(二苯并环辛炔基)聚乙二醇

 4-ArmPEG-DBCO, 4-ArmPEG-Dibenzocycolctyne

4-ArmPEG-DBCO, 4-ArmPEG-Dibenzocycolctyne