Lumiprobe 产品中文名称目录及其价格

Lumiprobe 产品中文名称目录及其价格

上海金畔生物科技有限公司作为Lumiprobe中国正规签约授权代理商,上海金畔生物Lumiprobe官网:http://lumiprobe.jinpanbio.com/。可提供Lumiprobe的产品,货期10个工作日左右,满足您的各种科研实验需求。Lumiprobe产品包括:羧酸类染料、羰基类染料,标记分子氨基活性染料,标记分子巯基活性染料,动物活体成像用染料,蛋白质、多肽、核酸等生物分子标记染料、点击化学等。渠道正规(市场上部分是分装,质量不能保证),质量保证,价格优惠。

Catalog no. Product name 中文品名 规格 Price / USD美金
11090 Cy3 carboxylic acid cy3羧酸  1 mg 110.00
21090 Cy3 carboxylic acid cy3羧酸  5 mg 210.00
41090 Cy3 carboxylic acid cy3羧酸  25 mg 410.00
51090 Cy3 carboxylic acid cy3羧酸  50 mg 695.00
61090 Cy3 carboxylic acid cy3羧酸  100 mg 1190.00
11080 Cy3 maleimide cy3马来酰亚胺  1 mg 110.00
21080 Cy3 maleimide cy3马来酰亚胺  5 mg 210.00
41080 Cy3 maleimide cy3马来酰亚胺  25 mg 410.00
51080 Cy3 maleimide cy3马来酰亚胺  50 mg 695.00
61080 Cy3 maleimide cy3马来酰亚胺  100 mg 1190.00
11020 Cy3 NHS ester Cy3-N-羟基琥珀酰亚胺酯  1 mg 110.00
21020 Cy3 NHS ester Cy3-N-羟基琥珀酰亚胺酯  5 mg 210.00
41020 Cy3 NHS ester Cy3-N-羟基琥珀酰亚胺酯  25 mg 410.00
51020 Cy3 NHS ester Cy3-N-羟基琥珀酰亚胺酯  50 mg 695.00
61020 Cy3 NHS ester Cy3-N-羟基琥珀酰亚胺酯  100 mg 1190.00
12020 Cy3.5 NHS ester Cy3.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  1 mg 110.00
22020 Cy3.5 NHS ester Cy3.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  5 mg 210.00
42020 Cy3.5 NHS ester Cy3.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  25 mg 410.00
52020 Cy3.5 NHS ester Cy3.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  50 mg 695.00
62020 Cy3.5 NHS ester Cy3.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  100 mg 1190.00
130A0 Cy5 Boc-hydrazide Cy5 Boc-酰肼  1 mg 110.00
230A0 Cy5 Boc-hydrazide Cy5 Boc-酰肼  5 mg 210.00
430A0 Cy5 Boc-hydrazide Cy5 Boc-酰肼  25 mg 410.00
530A0 Cy5 Boc-hydrazide Cy5 Boc-酰肼  50 mg 695.00
630A0 Cy5 Boc-hydrazide Cy5 Boc-酰肼  100 mg 1190.00
13090 Cy5 carboxylic acid cy5羧酸  1 mg 110.00
23090 Cy5 carboxylic acid cy5羧酸  5 mg 210.00
43090 Cy5 carboxylic acid cy5羧酸  25 mg 410.00
53090 Cy5 carboxylic acid cy5羧酸  50 mg 695.00
63090 Cy5 carboxylic acid cy5羧酸  100 mg 1190.00
13070 Cy5 hydrazide Cy5 酰肼  1 mg 110.00
23070 Cy5 hydrazide Cy5 酰肼  5 mg 210.00
43070 Cy5 hydrazide Cy5 酰肼  25 mg 410.00
53070 Cy5 hydrazide Cy5 酰肼  50 mg 695.00
63070 Cy5 hydrazide Cy5 酰肼  100 mg 1190.00
13080 Cy5 maleimide cy5马来酰亚胺  1 mg 110.00
23080 Cy5 maleimide cy5马来酰亚胺  5 mg 210.00
43080 Cy5 maleimide cy5马来酰亚胺  25 mg 410.00
53080 Cy5 maleimide cy5马来酰亚胺  50 mg 695.00
63080 Cy5 maleimide cy5马来酰亚胺  100 mg 1190.00
13020 Cy5 NHS ester Cy5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  1 mg 110.00
23020 Cy5 NHS ester Cy5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  5 mg 210.00
43020 Cy5 NHS ester Cy5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  25 mg 410.00
53020 Cy5 NHS ester Cy5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  50 mg 695.00
63020 Cy5 NHS ester Cy5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  100 mg 1190.00
17090 Cy5.5 carboxylic acid Cy5.5羧酸  1 mg 110.00
27090 Cy5.5 carboxylic acid Cy5.5羧酸  5 mg 210.00
47090 Cy5.5 carboxylic acid Cy5.5羧酸  25 mg 410.00
57090 Cy5.5 carboxylic acid Cy5.5羧酸  50 mg 695.00
67090 Cy5.5 carboxylic acid Cy5.5羧酸  100 mg 1190.00
17080 Cy5.5 maleimide Cy5.5马来酰亚胺  1 mg 110.00
27080 Cy5.5 maleimide Cy5.5马来酰亚胺  5 mg 210.00
47080 Cy5.5 maleimide Cy5.5马来酰亚胺  25 mg 410.00
57080 Cy5.5 maleimide Cy5.5马来酰亚胺  50 mg 695.00
67080 Cy5.5 maleimide Cy5.5马来酰亚胺  100 mg 1190.00
17020 Cy5.5 NHS ester Cy5.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  1 mg 110.00
27020 Cy5.5 NHS ester Cy5.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  5 mg 210.00
47020 Cy5.5 NHS ester Cy5.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  25 mg 410.00
57020 Cy5.5 NHS ester Cy5.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  50 mg 695.00
67020 Cy5.5 NHS ester Cy5.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  100 mg 1190.00
15090 Cy7 carboxylic acid Cy7羧酸  1 mg 110.00
25090 Cy7 carboxylic acid Cy7羧酸  5 mg 210.00
45090 Cy7 carboxylic acid Cy7羧酸  25 mg 410.00
55090 Cy7 carboxylic acid Cy7羧酸  50 mg 695.00
65090 Cy7 carboxylic acid Cy7羧酸  100 mg 1190.00
15080 Cy7 maleimide Cy7马来酰亚胺  1 mg 110.00
25080 Cy7 maleimide Cy7马来酰亚胺  5 mg 210.00
45080 Cy7 maleimide Cy7马来酰亚胺  25 mg 410.00
55080 Cy7 maleimide Cy7马来酰亚胺  50 mg 695.00
65080 Cy7 maleimide Cy7马来酰亚胺  100 mg 1190.00
15020 Cy7 NHS ester Cy7-N-羟基琥珀酰亚胺酯  1 mg 110.00
25020 Cy7 NHS ester Cy7-N-羟基琥珀酰亚胺酯  5 mg 210.00
45020 Cy7 NHS ester Cy7-N-羟基琥珀酰亚胺酯  25 mg 410.00
55020 Cy7 NHS ester Cy7-N-羟基琥珀酰亚胺酯  50 mg 695.00
65020 Cy7 NHS ester Cy7-N-羟基琥珀酰亚胺酯  100 mg 1190.00
16090 Cy7.5 carboxylic acid cy7.5羧酸  1 mg 110.00
26090 Cy7.5 carboxylic acid cy7.5羧酸  5 mg 210.00
46090 Cy7.5 carboxylic acid cy7.5羧酸  25 mg 410.00
56090 Cy7.5 carboxylic acid cy7.5羧酸  50 mg 695.00
66090 Cy7.5 carboxylic acid cy7.5羧酸  100 mg 1190.00
16080 Cy7.5 maleimide cy7.5马来酰亚胺  1 mg 110.00
26080 Cy7.5 maleimide cy7.5马来酰亚胺  5 mg 210.00
46080 Cy7.5 maleimide cy7.5马来酰亚胺  25 mg 410.00
56080 Cy7.5 maleimide cy7.5马来酰亚胺  50 mg 695.00
66080 Cy7.5 maleimide cy7.5马来酰亚胺  100 mg 1190.00
16020 Cy7.5 NHS ester Cy7.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  1 mg 110.00
26020 Cy7.5 NHS ester Cy7.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  5 mg 210.00
46020 Cy7.5 NHS ester Cy7.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  25 mg 410.00
56020 Cy7.5 NHS ester Cy7.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  50 mg 695.00
66020 Cy7.5 NHS ester Cy7.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  100 mg 1190.00
11230 ROX azide, 5- isomer 5-ROX  azide 100 uL, 10 mM/DMSO 160.00
31230 ROX azide, 5- isomer 5-ROX  azide 500 uL, 10 mM/DMSO 420.00
41230 ROX azide, 5- isomer 5-ROX  azide 1 mL, 10 mM/DMSO 595.00
A1230 ROX azide, 5- isomer 5-ROX  azide 1 mg 140.00
B1230 ROX azide, 5- isomer 5-ROX  azide 5 mg 460.00
C1230 ROX azide, 5- isomer 5-ROX  azide  10 mg 700.00
D1230 ROX azide, 5- isomer 5-ROX  azide 25 mg 1350.00
E1230 ROX azide, 5- isomer 5-ROX  azide  50 mg 2490.00
12220 ROX NHS ester, pure 6- isomer 6-ROX-N-羟基琥珀酰亚胺酯 1 mg 110.00
22220 ROX NHS ester, pure 6- isomer 6-ROX-N-羟基琥珀酰亚胺酯 5 mg 210.00
42220 ROX NHS ester, pure 6- isomer 6-ROX-N-羟基琥珀酰亚胺酯 25 mg 410.00
52220 ROX NHS ester, pure 6- isomer 6-ROX-N-羟基琥珀酰亚胺酯 50 mg 695.00
62220 ROX NHS ester, pure 6- isomer 6-ROX-N-羟基琥珀酰亚胺酯 100 mg 1190.00
11320 Sulfo-Cy3 NHS ester 磺酸基-Cy3-N-羟基琥珀酰亚胺酯  1 mg 160.00
21320 Sulfo-Cy3 NHS ester 磺酸基-Cy3-N-羟基琥珀酰亚胺酯  5 mg 410.00
41320 Sulfo-Cy3 NHS ester 磺酸基-Cy3-N-羟基琥珀酰亚胺酯  25 mg 850.00
51320 Sulfo-Cy3 NHS ester 磺酸基-Cy3-N-羟基琥珀酰亚胺酯  50 mg 1500.00
61320 Sulfo-Cy3 NHS ester 磺酸基-Cy3-N-羟基琥珀酰亚胺酯  100 mg 2450.00
13390 Sulfo-Cy5 carboxylic acid 磺酸基-Cy5羧酸  1 mg 160.00
23390 Sulfo-Cy5 carboxylic acid 磺酸基-Cy5羧酸  5 mg 410.00
43390 Sulfo-Cy5 carboxylic acid 磺酸基-Cy5羧酸  25 mg 850.00
53390 Sulfo-Cy5 carboxylic acid 磺酸基-Cy5羧酸  50 mg 1500.00
63390 Sulfo-Cy5 carboxylic acid 磺酸基-Cy5羧酸  100 mg 2450.00
13320 Sulfo-Cy5 NHS ester 磺酸基-Cy5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  1 mg 160.00
23320 Sulfo-Cy5 NHS ester 磺酸基-Cy5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  5 mg 410.00
43320 Sulfo-Cy5 NHS ester 磺酸基-Cy5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  25 mg 850.00
53320 Sulfo-Cy5 NHS ester 磺酸基-Cy5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  50 mg 1500.00
63320 Sulfo-Cy5 NHS ester 磺酸基-Cy5-N-羟基琥珀酰亚胺酯  100 mg 2450.00
15390 Sulfo-Cy7 carboxylic acid 磺酸基-Cy7羧酸  1 mg 160.00
25390 Sulfo-Cy7 carboxylic acid 磺酸基-Cy7羧酸  5 mg 410.00
45390 Sulfo-Cy7 carboxylic acid 磺酸基-Cy7羧酸  25 mg 850.00
55390 Sulfo-Cy7 carboxylic acid 磺酸基-Cy7羧酸  50 mg 1500.00
65390 Sulfo-Cy7 carboxylic acid 磺酸基-Cy7羧酸  100 mg 2450.00
15320 Sulfo-Cy7 NHS ester 磺酸基-Cy7-N-羟基琥珀酰亚胺酯  1 mg 160.00
25320 Sulfo-Cy7 NHS ester 磺酸基-Cy7-N-羟基琥珀酰亚胺酯  5 mg 410.00
45320 Sulfo-Cy7 NHS ester 磺酸基-Cy7-N-羟基琥珀酰亚胺酯  25 mg 850.00
55320 Sulfo-Cy7 NHS ester 磺酸基-Cy7-N-羟基琥珀酰亚胺酯  50 mg 1500.00
65320 Sulfo-Cy7 NHS ester 磺酸基-Cy7-N-羟基琥珀酰亚胺酯  100 mg 2450.00