Bio-rad伯乐 162-0177 IMMUN-BLOT PVDF MEM,26CMX3.3M PVDF膜 0.2um孔径

Bio-rad伯乐 162-0177 IMMUN-BLOT PVDF MEM,26CMX3.3M PVDF膜 0.2um孔径