TdB品牌TRITC标记聚蔗糖、葡聚糖–细胞和组织渗透性研究解决方案

TdB品牌TRITC标记聚蔗糖、葡聚糖–细胞和组织渗透性研究解决方案

TRITC标记聚蔗糖和TRITC标记葡聚糖,主要用于细胞和组织渗透性研究。上海金畔生物官方授权代理TdB TRITC标记聚蔗糖和TRITC标记葡聚糖。

四甲基罗丹明B通过稳定的硫代氨基甲酸酯连接共轭到葡聚糖和片段上。TRITC最大激发波长550nm,最大发射波长572nm。TRITC相较于FITC标记,对PH值不敏感。发射光波长更长,能降低实验中的背景干扰。
TRITC标记聚蔗糖和葡聚糖,四甲基罗丹明B
产品线
上海银盘生物提供齐全的各种分子量的TRITC标记聚蔗糖和葡聚糖。
货号
品名
英文品名
分子量
规格
TP70-100mg
TP70-1g
TIRTC标记聚蔗糖 70
TRITC-Ficoll 70
Mw: 70000
100mg、1g
TP400-100mg
TP400-1g
TIRTC标记聚蔗糖 400
TRITC-Ficoll 400
Mw: 400000
100mg、1g
TP40-100mg
TP40-1g
TIRTC标记聚蔗糖 40
TRITC-Ficoll 40
Mw: 40000
100mg、1g
TP20-100mg
TP20-1g
TIRTC标记聚蔗糖 20
TRITC-Ficoll 20
Mw: 20000
100mg、1g
TD500-100mg
TD500-1g
TIRTC标记葡聚糖500
TRITC-dextran 500
Mw: 500000
100mg、1g
TD2000-100mg
TD2000-1g
TIRTC标记葡聚糖2000
TRITC-dextran 2000
Mw: 2000000
100mg、1g
THA-Se-100mg
TMR-透明质酸
TMR-hyaluronic acid
Mw:>1 million
100mg
TD70-100mg
TD70-1g
TIRTC标记葡聚糖70
TIRTC-dextran 70
Mw: 70000
100mg、1g
TD40-100mg
TD40-1g
TIRTC标记葡聚糖40
TIRTC-dextran 40
Mw: 40000
100mg、1g
TD4-100mg
TD4-1g
TIRTC标记葡聚糖4
TIRTC-dextran 4
Mw: 4000
100mg、1g
TD20-100mg
TD20-1g
TIRTC标记葡聚糖20
TIRTC-dextran 20
Mw: 20000
100mg、1g
TD150-100mg
TD150-1g
TIRTC标记葡聚糖150
TIRTC-dextran 150
Mw: 150000
100mg、1g
应用
应用:用于生命科学研究,主要用于细胞和组织渗透性研究。
其他应用:膜通透性、血管通透性&微循环、药物渗透/缓释/追踪、代谢研究方面、神经元突起研究、细胞系追踪、细胞间通讯/细胞信号、细胞内信号/运输/代谢、内吞作用、流体运输追踪、常用探针研究等。
细胞和组织渗透性研究