mPEG,甲氧基PEG,甲氧基聚乙二醇

mPEG,甲氧基PEG,甲氧基聚乙二醇

详情介绍:
修饰性PEG品牌:金畔生物、Laysan Bio、Nanocs、Sunbio
纯度:95%以上
取代率:95%以上
分散系数:小于等于1.05
状态:白色固体或者粘稠液体,取决于分子量大小。
常规分子量:2K、3.4K、5K、6K、8K、10K、20K
非常规分子量:400、600、800、1k
溶解性:溶于大部分有机溶剂,和水有很好的溶解性。
保持条件:-20℃长期保存,避光,干燥。
注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。

注:

1) 可接受客户指定基团(功能团)PEG多臂PEG单分散短链小分子PEG(2个、3个、4PEG重复单元组成),嵌段共聚物定制和技术服务。

2)部分产品可以提供套装(不同分子量的PEG套装) 

3)部分产品可以提供公斤级的量

mPEG,甲氧基PEG,甲氧基聚乙二醇醇

甲氧基修饰性PEG 相关产品
货号 品名 缩写 含量 分子量
MPEG-NH2 甲氧基PEG氨基 mPEG-Amine,MPEG-NH2 >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
MEPG-SH 甲氧基PEG巯基 mPEG-Thiol,MEPG-SH >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-GA 甲氧基PEG戊二酸 mPEG-GA >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-SA 甲氧基PEG丁二酸 mPEG-SA >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-COOH 甲氧基PEG羧基 mPEG-COOH >90% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
MPEG-AA 甲氧基PEG乙酸 mPEG-Acetic Acid,MPEG-AA >90% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-PA 甲氧基PEG丙酸 mPEG-PA >90% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
MPEG-DA 甲氧基PEG丙烯酸酯 mPEG-Acrylate,MPEG-DA >90% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
MPEG-MA 甲氧基PEG甲基丙烯酸酯 mPEG-MeAc,MPEG-MA >90% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-ACA 甲氧基PEG丙烯酰胺 mPEG-ACA >90% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-MAL 甲氧基PEG马来酰亚胺 mPEG-MAL >90% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-DSPE 甲氧基PEG-N-二硬脂酰磷脂酰乙酰胺 mPEG-DSPE >90% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-NHS 甲氧基PEG活性酯 Succinimidyl PEG NHS

, mPEG-NHS

>90% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
PS1-SSH 甲氧基PEG二巯基-活性酯 Methoxy PEG dithiol NHS >90% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-SCM 甲氧基PEG-N羟基琥珀酰亚胺酯 mPEG-SCM >90% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
MPEG-SVA 甲氧基PEG琥珀酰亚胺戊酸酯 MPEG-SVA >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-SG 甲氧基-PEG戊二酸琥珀酰酯 mPEG-SG >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-GAS 甲氧基-PEG戊二酸酰胺琥珀酰酯 mPEG-GAS >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-SAS 甲氧基-PEG丁二酸酰胺琥珀酰酯 mPEG-SAS >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-SS 甲氧基-PEG丁二酸琥珀酰酯 mPEG-SS >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-SPA 甲氧基-PEG-N琥珀酰亚胺丙酸酯 mPEG-SPA >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-Azide 甲氧基PEG叠氮 mPEG-Azide >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-Biotin 甲氧基PEG生物素 mPEG-Biotin >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-FA-5K 甲氧基PEG叶酸 Folic acid PEG, mPEG-FA >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
MPEG-FITC 甲氧基PEG荧光素 mPEG-Fluoresein,MPEG-FITC >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-FA 甲氧基PEG罗丹明 mPEG-Rhodamine,MPEG-RB >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-OMs 甲氧基PEG甲磺酸酯 mPEG-OMs >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-OTs 甲氧基PEG对甲苯磺酸酯 mPEG-OTs >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-Hydrazide 甲氧基PEG酰肼 mPEG-Hydrazide >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-SAA 甲氧基PEG丁二酸酰胺 mPEG-SAA >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-GAA 甲氧基PEG戊二酸酰胺 mPEG-GAA >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-Epoxide 甲氧基PEG环氧乙烷 mPEG-Epoxide >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-Alkyne 甲氧基PEG丙炔 mPEG-Alkyne >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
MPEG-NH2P 甲氧基PEG硝基苯基碳酸酯 mPEG-NPC >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-Silane 甲氧基PEG硅烷 mPEG-Silane >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-Dansyl 甲氧基PEG丹磺酰胺 mPEG-Dansyl >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-VS 甲氧基PEG乙烯磺酸酯 mPEG-VS >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-Furan 甲氧基PEG呋喃丙酰胺 mPEG-Furan >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-Oxyamine 甲氧基PEG氨基乙酰胺 mPEG-Oxyamine >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-Asp Acid 甲氧基PEG天冬氨酸 mPEG-Asp Acid >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-OPSS 甲氧基PEG巯基吡啶 mPEG-OPSS >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000
mPEG-Norbornene 甲氧基PEG降冰片烯 mPEG-Norbornene >95% 350、550、750、1000、2000、5000、10000、20000