Wako和光纯药 Wakopak Wakosil-II5C18-100系列柱子

Wako和光纯药 Wakopak Wakosil-II5C18-100系列柱子

Wakopak是日本和光(Wako)自有品牌系列HPLC色谱柱的商品品牌。Wakopak® Wakosil (WS) 系列包括多款预填装多孔球形硅胶的HPLC色谱填充柱。该系列填料柱包含不同分离模式,例如反相分离柱。
品牌 产品编号 产品名称 规格
Wako 235-51981 Wakopak Wakosil-II5C18-100 2.0*250mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(D)
Wako 235-52101 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.6*250mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(D)
Wako 233-52021 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.0*200mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(D)
Wako 233-52043 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.0*300mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(W)
Wako 233-52163 Wakopak Wakosil-II5C18-100 7.5*300mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(W)
Wako 235-52081 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.6*150mm  高纯硅胶柱5C18-100 4.6 mm*150 mm 1 column(D)
Wako 238-51971 Wakopak Wakosil-II5C18-100 2.0*150mm 高纯硅胶5C18-100柱 1 column(D)
Wako 238-52071 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.6*100mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(D)
Wako 238-52093 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.6*200mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(W)
Wako 231-51983 Wakopak Wakosil-II5C18-100 2.0*250mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(W)
Wako 231-52103 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.6*250mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(W)
Wako 236-52011 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.0*150mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(D)
Wako 236-52033 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.0*250mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(W)
Wako 235-59683 Wakopak Wakosil-II5C18-100 3.0*150mm  高纯硅胶柱5C18-100 3.0*150mm 1 column(W)
Wako 235-52081 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.6*150mm  高纯硅胶柱5C18-100 4.6 mm*150 mm 1column(D)
Wako 234-51973 Wakopak Wakosil-II5C18-100 2.0*150mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(W)
Wako 234-52073 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.6*100mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(W)
Wako 239-52001 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.0*30mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(D)
Wako 232-52013 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.0*150mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(W)
Wako 232-52091 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.6*200mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(D)
Wako 234-59653 Wakopak Wakosil-II5C18-100 2.0*30mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(W)
Wako 237-51963 Wakopak Wakosil-II5C18-100 1.0*250mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(W)
Wako 230-52031 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.0*250mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(D)
Wako 230-52053 Wakopak Wakosil-II5C18-100 4.6*10mm  高纯硅胶5C18-100柱 1 column(W)